BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Bij het brede publiek leeft het hardnekkige misverstand dat alle bouwgebreken zomaar vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en/of architect.

In een vorige blogpost werd er hier al dieper op ingegaan.

De meest voorkomende problemen handelen over (lichte) verborgen gebreken.

Dit gaat over constructiefouten die bij de oplevering niet konden worden vastgesteld en die op een later moment opduiken (De problematiek van zichtbare gebreken wordt hier behandeld). 

De absolute termijn om verborgen gebreken in te roepen, vervalt na 10 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de voorlopige/definitieve) oplevering. 

In tegenstelling tot gebreken die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid, is er daarenboven nog een bijkomende proceduretermijn. Het gaat om een zeer beperkte periode waarbij de bouwheer naar de rechtbank moet stappen na het ontdekken van het verborgen gebrek. Er kan hierbij nog rekening worden gehouden met het feit dat er onderhandelingen liepen met de aannemer/architect om tot een minnelijke regeling te komen, doch dit mag geen jaren aanslepen! 

Indien men te lang wacht, loopt de bouwheer het risico dat de vordering wordt afgewezen. 

Het is dus belangrijk om dergelijke zaken niet te laten liggen en onmiddellijk juridisch advies in te winnen bij een specialist. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. 

Het huurcontract registeren! 

In principe dient de verhuurder binnen de twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst deze te laten registeren bij het kantoor Rechtszekerheid (vroegere Registratie). Dit geldt in principe ook voor de plaatsbeschrijving. 

Voor huurcontracten vanaf 01.01.2019 vindt u dit terug onder art. 11 van het Vlaams Huurdecreet, voor oudere contracten is dat art. 5bis Woninghuurwet.

Het lijkt vrij banaal, maar toch wordt dit door veel verhuurders vergeten. 

Indien de overeenkomst niet binnen de vooropgestelde termijn geregistreerd is, loopt men het risico om een boete te krijgen (25 €, artikel 161, 12° Wetboek Registratierechten)

Evenwel veel belangrijker is dat de huurder over de mogelijkheid beschikt om het huurcontract op te zeggen (art; 20 e.v. Vlaams Huurdecreet of art. 3 §5 lid 3 Woninghuurwet). De huurder moet daarbij geen opzegtermijn in acht nemen of een opzegvergoeding betalen!

Het loont dus zeker de moeite om een huurovereenkomst te laten registreren. 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Vanaf 01.01.2020 worden de minimumvereisten van verhuurde onroerende goederen weer iets strenger.

Er was al vereist dat er dakisolatie was voorzien in de woningen. Indien dit er niet is zal dit vanaf 01 januari 2020 onmiddellijk kunnen leiden tot een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van het pand bij een woonkwaliteitsonderzoek.  

Er is een gelijkaardige regeling voorzien voor ramen zonder dubbel glas. Vanaf 01.01.2020 worden er 3 of 9 strafpunten aangerekend in het technisch verslag (15 punten = advies tot ongeschiktheid). In 2022 leidt dit ook tot een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.

U dient dus hiermee rekening te houden indien u panden wenst te verhuren. 

Meer informatie gewenst? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend!

Meer en meer wordt het verval tot het recht tot sturen (rijverbod) gekoppeld aan een aantal voorwaarden. 

Het kan daarbij gaan om de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken, nl.

  • Theoretisch examen
  • Praktisch examen
  • Geneeskundig onderzoek
  • Psychologisch onderzoek

Het herstel tot het recht tot sturen is dan enkel mogelijk indien men geslaagd is voor deze examens.. 

Zeer recenteljik werd het theorretisch en praktisch examen afhankelijk gesteld van een bijkomende voorwaarde.

Zo dient men thans 12 uren theorieles volgen alvorens te kunnen deelnemen aan het theoretisch examen (rijbewijs B). 

Het praktisch examen werd afhankelijk gesteld van 10 uren rijlesen (rijbewijs B).

Het volstaat dus niet om gewoon het examen te gaan afleggen.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend. 

 

 

Verhuur een pand dat in regel is met de elementaire vereisten!

Het lijkt logisch, toch worden er heel wat appartementen en woningen - bewust of onbewust - verhuurd, die er niet aan voldoen.

De minimumnormen zijn bepaald in art. 5 van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15.07.1997. Er zijn daarbij tal van uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd om dit verder te concretiseren.  

In de brochure "Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers" kan men al tal van zaken terugvinden. 

Indien de woning niet voldoet, kan deze ongeschikt of zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Op basis van dergelijk besluit kan een huurder het huurcontract nietig laten verklaren en zelfs alle betaalde huurgelden terugeisen. 

Het is dus belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen!

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend.