Ontdek onze blog

Regelmatig posten we bijdragen en cases omtrent onze specialisaties.  Kom regelmatig een kijkje te nemen om zo op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving of rechtspraak.

 • Verkeersrecht
 • Strafrecht
 • Verkeer en Strafrecht
Wanneer een beklaagde niet komt opdagen of niet vertegenwoordigd wordt, dan wordt er een verstekvonnis uitgesproken.  Er is dan sprake van een…
 • Verkeersrecht
 • Strafrecht
 • Verkeer en Strafrecht
Er is een wezenlijk verschil in de berekening van de beroepstermijn in civiele zaken als in strafzaken.  In tegenstelling tot in het burgerlijk…
 • anders
Misverstanden vermijden Bij het brede publiek bestaan er heel wat misverstanden omtrent de beroepstermijn in burgerlijke zaken.  De termijn om…
 • Huwelijk - Echtscheiding
In deze coronatijden zijn enkel noodzakelijke of essentiële verplaatsingen toegelaten.  Wat dan met de verblijfsregeling van de kinderen? De…
 • Huur - Handelshuur
Indien een huurder zijn verplichtingen niet meer nakomt, dan kan de verhuurder deze uit de woning laten zetten door een gerechtsdeurwaarder. …
 • anders
In een vorige blogpost hebben wel al de normale wettelijke regeling aangehaald i.v.m. overmacht.  Ondertussen heeft de Federale regering een nota…
 • anders
Gelet op de draconische maatregelen van de Federale Overheid gaan veel geplande evenementen (tijdelijk) niet door.  Velen vragen zich dan af welke…
 • GDPR - DPO
In onze vorige blogpost haalden we al aan dat er op 17.12.2019 werd er een belangrijke beslissing  werd genomen door de…
 • GDPR - DPO
Op 17.12.2019 werd er een baanbrekende beslissing genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik…
 • Huur - Handelshuur
Betalingen strikt opvolgen en onmiddellijk reageren bij huurachterstal! Zowel bij huurders als bij verhuurders bestaan er heel wat misverstanden bij…
 • Huur - Handelshuur
Sta geen uitzonderingen toe bij huurwaarborg en brandverzekering! Het aangaan van een huurcontract is voor veel huurders een dure aangelegenheid. …
 • Huur - Handelshuur
Zelf procedure opstarten bij aanhoudende problemen Maar al te vaak komen er mensen over de vloer met een verzoekschrift huur op verzoek van de…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
Bij het brede publiek leeft het hardnekkige misverstand dat alle bouwgebreken zomaar vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en/…
 • Huur - Handelshuur
In een eerder bijdrage haalden we al aan dat het belangrijk is om een pand te verhuren die voldoet aan een aantal wettelijk voorziene minimale…
 • Huur - Handelshuur
Het huurcontract registeren!  In principe dient de verhuurder binnen de twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst deze te laten…
 • Huur - Handelshuur
Vanaf 01.01.2020 worden de minimumvereisten van verhuurde onroerende goederen weer iets strenger. Er was al vereist dat er dakisolatie was voorzien…
 • Verkeersrecht
Meer en meer wordt het verval tot het recht tot sturen (rijverbod) gekoppeld aan een aantal voorwaarden.  Het kan daarbij gaan om de zogenaamde…
 • Huur - Handelshuur
Verhuur een pand dat in regel is met de elementaire vereisten! Het lijkt logisch, toch worden er heel wat appartementen en woningen - bewust of…
 • Ondernemingsrecht
Mensen kopen meer en meer online aan.  Maar wie draait op voor de kosten indien het pakketje nooit op zijn bestemming geraakt?  Volgens het gemeen…
 • Collectieve schuldenregeling
Wenst u een collectieve schuldenregeling (CSR) aan te vragen ? Weet dat u hiervoor hoe dan ook hiervoor recht heeft op een pro Deo om u bij te staan…
 • Verkeersrecht
Een alcholslot is een klein toestel dat aangesloten wordt met de startmotor van uw voertuig. Vooraleer te kunnen starten moet er eerst in het toestel…
 • Huur - Handelshuur
Stuur ingebrekestellingen bij problemen! Het komt vaak voor dat wanneer de verhuurder een procedure opstart tegen zijn huurders deze plotseling…
 • Ondernemingsrecht
De aanvaarding van een factuur brengt een aantal rechtsgevolgen met zich mee. Een niet tijdig geprotesteerde factuur wordt gelijkgesteld met een…
 • Ondernemingsrecht
De factuur levert tegen de leverancier die haar uitreikt, het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst zoals blijkt uit de vermeldingen van de…
 • Huur - Handelshuur
Een handelshuurovereenkomst wordt in principe voor minimaal 9 jaar afgesloten.  Soms komen er nieuwe uitdagingen op uw pad, waardoor u zou een einde…
 • GDPR - DPO
Te pas en te onpas wordt er van ons verlangd om een paswoord in te geven. Heeft u enig idee hoeveel paswoorden u gebruikt? Het is natuurlijk zeer…
 • Ondernemingsrecht
Algemeen wordt aangenomen dat handelaren moeten reageren indien zij het niet eens zijn met een factuur. Deze verplichting is een gevolg aan de…
 • Huur - Handelshuur
In eerdere bijdragen kon u al lezen dat de huurovereenkomst niet automatisch beëindigd wordt bij het overlijden van de huurder. Wat bij het…
 • GDPR - DPO
Veel applicaties en tools kennen een betalende en gratis versie.  Waarom betalen voor een service als ik voldoende heb met een gratis account? …
 • Huur - Handelshuur
Een verhuis loopt niet altijd zoals gepland.  Het gebeurt dus wel eens dat een huurder vraagt om een aantal goederen tijdelijk in het pand te laten…
 • GDPR - DPO
Vaak krijgen werknemers de kans om thuis in te loggen op hun werk-pc.  In tegenstelling tot de veiligheidsmaatregelen die genomen worden ten aanzien…
 • Huur - Handelshuur
Vroeger bestond er geen wettelijke regeling wanneer krakers uw pand kwamen bezetten.  De eigenaar stond dan dikwijls voor diverse problemen, zoals…
 • GDPR - DPO
Soms willen we thuis nog aan iets werken dat niet tijdens de kantooruren is afgeraakt. Bestanden worden dan vaak op een USB-stick opgeslagen. Vaak…
 • Huur - Handelshuur
Naar aanleiding van het beëindigen van een huurovereenkomst onstaan soms bepaalde discussies.  Een huurder heeft dan soms de neiging om de sleutels…
 • Collectieve schuldenregeling
Nogal wat mensen die toegelaten zijn in een CSR gaan er van uit dat er naast  het reguliere systeem, er nog een spaarpot aangelegd wordt voor het…
 • Huwelijk - Echtscheiding
Onlangs raakte bekend dat Minister van Justitie, Koen Geens aan het werken is aan een KB dat een lijst van de zogenaamde buitengewone kosten moet…
 • Huur - Handelshuur
Opletten met ENAC! Indien een huurder om een of andere reden overlast ondervind of meent enige huurderving te lijden, wordt er nogal snel de…
 • Huur - Handelshuur
Adequaat reageren bij ingebrekestellingen! Tijdens een huurperiode kan er soms een conflict of disucssie ontstaat tussen de huurder en verhuurder.…
 • Huur - Handelshuur
Sluit een brandverzekering af! Voor velen een evidentie, doch dit wordt ook veel uit het oog verloren. Een veel gehoorde misvatting is dat er geen…
 • Huur - Handelshuur
Vraag altijd om het energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen! Dergelijk attest geeft een indicatie van hoe energiezuinig het gebouw is. Hoe…
 • Huur - Handelshuur
Een veel voorkomend probleem is een huurder die steeds stipt betaalt, maar wel voor overlast zorgt ten aanzien van de andere medebewoners. Dit kan…
 • Huur - Handelshuur
Minister Weyts besliste deze week dat huurders voortaan huisdieren mogen houden. Er kan nu alleen nog in het huurcontract een uitsluiting voorzien…
 • Huur - Handelshuur
Bij sommige huurders stort blijkbaar hun wereld in, wanneer zij vernemen dat hun huidige verhuurder het gebouw wenste te verkopen. Een dergelijke…
 • Huur - Handelshuur
Controleer altijd bij aanvang de staat van het huurgoed! Sommige mensen zijn snel geneigd om een nieuw huurpand maar vluchtig te bezichtigen, zonder…
 • GDPR - DPO
In een vorige blogpost, kon u al lezen dat u echt niet voor iedere klant opnieuw toestemming moet vragen voor het versturen van een nieuwsbrief. Wat…
 • GDPR - DPO
Er is een wetswijziging doorgevoerd aan de bestaand Wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, de…
 • GDPR - DPO
Er heerst in de publieke opinie een hardnekkig misverstand omtrent het versturen van direct marketing naar bestaande klanten. Reeds in het…
 • GDPR - DPO
25 mei 2018 nadert met rasse schreden. Ondanks een inloopperiode van 2 jaar, zullen vermoedelijk velen nog niet volledig voldoen aan de dwingende…
 • Huur - Handelshuur
In een eerdere bijdrage kon u al lezen dat krachtens art 1742 B.W. een huurovereenkomst niet automatisch ontbonden wordt door het overlijden van de…
 • Huur - Handelshuur
Met de verdere vergrijzing van onze maatschappij gebeurt het vrij regelmatig dat een huurder komt te overlijden. Er stelt zich geen probleem indien…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
In art. 1792 en 2270 .W. is er voorzien dat architecten en aannemers gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor hun werken.  Bij het brede publiek…
 • GDPR - DPO
Welke verplichtingen heb ik als onderneming onder de GDPR ? Eerst en vooral zijn er de twee nieuwe kernbegrippen waarmee u rekening dient te houden…
 • GDPR - DPO
Persoonsgegevens zijn alle informatie waardoor een natuurlijk persoon kan geïdentificeerd worden. Merk op dat dit begrip zeer ruim geïnterpreteerd…
 • GDPR - DPO
Ja ! Grote ondernemingen en multinationals zullen als eerste geviseerd worden, doch dit impliceert niet dat u als KMO tussen de mazen van het net…
 • GDPR - DPO
Waarom is de GDPR van belang voor ondernemers? Toegegeven, de meeste rechten die de GDPR – AVG met zich meebrengt, zijn niet nieuw en waren vroeger…
 • GDPR - DPO
Ja ! Elke onderneming verwerkt op de een of andere manier informatie over natuurlijke personen. U heeft als KMO ongetwijfeld informatie over:  …
 • GDPR - DPO
De selectie van een DPO vereist de combinatie van juridische kennis, commerciële ervaring en een IT-technische kundigheid. Er mag geen sprake zijn…
 • GDPR - DPO
Heb ik een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris voor Gegevensbescherming nodig ? Dit is zeker niet altijd verplicht. Alleen…
 • GDPR - DPO
 • Onderneming
Vanaf wanneer is de GDPR – AVG van toepassing? Aangezien het gaat om een verordening, dienen de lidstaten van de Europese Unie dit niet meer…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
Sedert 1971 bestaat er een wetgeving die de spelregels bepaald inzake woningbouw, beter in de volksmond gekend onder de 'Wet Breyne'. Alhoewel de…
 • Strafrecht
De bijstand van een advocaat bij de Correctionele Rechtbank is zeer belangrijk. De straffen die men riskeert kunnen zonder het goed en wel te…
 • Voorlopig bewind
Sommige mensen zijn niet (meer) in staat om hun vermogen te beheren. Dit kan aangeboren zijn of ontstaan zijn door een ongeval of ziekte.  In…
 • Strafrecht
Door de invoering van de Salduzleer, heeft de ondervraagde bij bepaalde types van verhoren de mogelijkheid om de bijstand te vragen van een advocaat…
 • Verkeersrecht
U kunt uiteraard altijd uzelf verdedigen voor de politierechter, maar het verkeersrecht is een complexe materie en iedereen wenst een strenge…
 • Jeugdrecht
Meestal komt een minderjarige in contact met de Jeugdrechter omdat deze laatste van oordeel is dat de context of leefomgeving waarin de jongere op…
 • Huur - Handelshuur
Iedereen heeft ooit wel eens te maken met een vorm van huur. Dit kan gaan van een normale woninghuur, handelshuur of pacht. De huur van diensten of…
 • Huwelijk - Echtscheiding
Tijdens het huwelijk ontstaat er ook een huwelijksvermogen, zijnde de activa en passiva tussen de gehuwden.  Meestal wordt dit een belangrijk punt…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Huur - Handelshuur
 • anders
Verbintenissen strekken partijen tot wet (art. 1134 B.W.). Indien partijen één of meerdere verbintenissen op zich nemen, dan zijn zij gehouden om…
 • Huwelijk - Echtscheiding
Alimentatie of onderhoudsbijdrage is dikwijls een strijdpunt in het kader van een echtscheiding.  Dit hoeft evenwel niet beperkt blijven tot de…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Huur - Handelshuur
Algemene voorwaarden zijn vaak essentieel in een handelsrelatie, doch dit wordt merkwaardig genoeg vaak verwaarloosd. Nochtans kunnen goed…
 • Ondernemingsrecht
 • anders
Een contract is niet meer dan een verzameling van verbintenissen. Het is altijd aan te raden dergelijke verbintenissen duidelijk op papier te zetten…
 • Strafrecht
Wanneer u het oneens bent met de uitspraak van de rechter, ook niet in beroep, kan u in sommige gevallen cassatieberoep laten aantekenen.  Een…
 • Strafrecht
 • Jeugdrecht
Een jongere kan in contact komen met de Jeugdrechter omdat hij of zij een ‘als misdrijf omschreven feit’ of MOF heeft gepleegd. Een minderjarige kan…
 • Bouwgeschillen - Vastgoedrecht
 • Mede-eigendom - Syndicus
Zoals de naam al doet vermoeden, spitst het zakenrecht zich vooral toe op de regelgeving in zake roerende en onroerende goederen. Volgende vragen…
 • Verkeersrecht
Bij snelheidsovertredingen, wordt er meestal melding gemaakt van een vastgestelde en een gecorrigeerde snelheid.  Er was een praktijk ontstaan bij…
 • Strafrecht
Eens een strafrechter een vonnis geveld heeft, wordt dit uitgevoerd door het Openbaar Ministerie.  Alhoewel een veroordeling veelal gepaard gaat met…
 • Huur - Handelshuur
Sedert 01.01.2007 moeten de meeste huurcontracten verplicht worden geregistreerd. Alhoewel dit gratis is, wordt dit nogal vaak door verhuurders…
 • Mede-eigendom - Syndicus
 • Huur - Handelshuur
In een eerder artikel onderzochten we reeds of een huurder een kamer mag onderverhuren via AirBnb Veel syndici hebben zich ook al het hoofd gebroken…
 • Verkeersrecht
Het Hof van Cassatie heeft deze week een aantal arresten geveld die veel stof hebben doen opwaaien. Wat is er concreet aan de hand ? Bij het…
 • Mede-eigendom - Syndicus
 • Huur - Handelshuur
Enkele maanden terug was er veel te doen omtrent een huurder in het pittoreske Brugge die een kamer verhuurde via AirBnb. Vooral populaire…
 • Verkeer en Strafrecht
Tijdens een strafrechtelijk onderzoek, kan de Onderzoeksrechter beslissen om een aantal voorlopige maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan…
 • Verkeersrecht
De strafprocedure is ingewikkeld, zeker ook voor het slachtoffer. De laatste jaren heeft de wetgever echter slachtoffers ook meer rechten gegeven.…