BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

In een vorige blogpost hebben wel al de normale wettelijke regeling aangehaald i.v.m. overmacht. 

Ondertussen heeft de Federale regering een nota gepubliceerd inzake het verbod van de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard. 

Er werd met name verduidelijkt wie er voor de kosten opdraait indien de activiteit niet kan doorgaan. 

Er is hierin duidelijk verklaard dat de organisator van het event een tegoedbon kan geven aan al diegenen die een toegangsticket kochten. De organisator is dus geenszins verplicht om zomaar de betaalde gelden terug te storten. 

Een tegoedbon kán:

  • Als de activiteit op een latere datum georganiseerd wordt op dezelfde plaats, of op een plaats die in de buurt ligt.
  • Als die activiteit georganiseerd wordt binnen het jaar na het uitreiken van de tegoedbon.
  • De tegoedbon ‘vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs werd betaald’.
  • Er worden de houder geen kosten aangerekend voor het afleveren van de tegoedbon.
  • Op de tegoedbon staat uitdrukkelijk dat die werd afgeleverd omwille van de coronacrisis.

De houder van het ticket kan echter eisen dat het ticket terugbetaald wordt als hij kan bewijzen dat hij verhinderd is op de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden.

Ook als het evenement niet opnieuw georganiseerd wordt, heeft de houder van het toegangsbewijs recht op terugbetaling van zijn ticket of tegoedbon, tegen de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.

De organisator moet het ticket dan tegen 19 juni 2020 ten laatste terugbetalen.

Contacteer ons indien u meer informatie wenst over dit onderwerp.

Gelet op de draconische maatregelen van de Federale Overheid gaan veel geplande evenementen (tijdelijk) niet door. 

Velen vragen zich dan af welke partij in dergelijk geval het verlies draagt ?

Rechtspraak en rechtsleer gaan er van uit dat er pas sprake kan zijn van een dergelijke ontoerekenbare niet-nakoming van de verbintenis indien het voorval:

  • onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
  • niet kon worden voorkomen, noch vermeden.

Een bijkomende voorwaarde is dat de debiteur op het ogenblik van het voorval nog niet in gebreke mag gesteld zijn om zijn verbintenis na te komen (art. 1302 B.W.). 

Is de onmogelijkheid tot nakoming eerder van tijdelijke aard, dan zal de verplichting om te presteren eerder opgeschort worden. 

Is er echter sprake van een blijvende onmogelijkheid, dan is de debiteur van rechtswege bevrijd van zijn/haar prestatieplicht. Dit betekent ook dat de schuldeiser ook bevrijd is van zijn/haar verplichting om te betalen. Een reeds betaalde vergoeding zou dus moeten worden terugbetaald. 

Opgelet! Deze regels zijn van suppletief recht, wat betekent dat partijen hier in overeenkomsten of algemene voorwaarden kunnen van afwijken. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u contact opnemen met ons kantoor. 

 

In onze vorige blogpost haalden we al aan dat er op 17.12.2019 werd er een belangrijke beslissing  werd genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik van (analytische) cookies. 

Het zal wat inspanning vragen om iedere website te gaan aanpassen. 

Er wordt aangeraden om een pop-up venster te laten verschijnen bij het eerste bezoek aan de website met de vermelding van de cookie-policy. Tegelijkertijd krijgt de surfer dan de keuze welke soort cookies er allemaal op zijn/haar pc mogen worden geïntstalleerd. Net zoals bij nieuwsbrieven mogen er ook hier geen keuzevakken al automatisch zijn aangevinkt (uitz. essentiële cookies).

Vooraleer verder te kunnen zal de bezoeker een keuze moeten maken. Idealiter worden deze voorkeuren ook bijgehouden, ten einde latere discussies te vermijden. 

Op de markt bestaan er diverse leveranciers die dergelijke software aanbieden. 

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kan u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.

Op 17.12.2019 werd er een baanbrekende beslissing genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik van (analytische) cookies. 

Vroeger werd aangenomen dat een cookiepolicy voldoende was om analytische cookies, zoals Google Analytics of Hotjar te mogen toepassen op de website. Er werd dan verondersteld dat het doorklikken op de andere pagina’s van de website volstond als impliciete toestemming.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft deze zienswijze veranderd, waarbij er in de motivering van de beslissing meermaals verwezen wordt naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 01.10.2019. 

Het gebruik maken van niet-essentiële cookies wordt aanzien als een verwerking van persoonsgegevens, waarbij de surfer correct moet worden ingelicht vooraleer er een uitdrukkelijke toestemming kan volgen. 

Het louter publiceren van een cookie-policy volstaat dus niet meer. 

De eigenaar van de website kreeg een boete van 15.000 € of 1% van de jaaromzet. 

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kan u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.
 

Betalingen strikt opvolgen en onmiddellijk reageren bij huurachterstal!

Zowel bij huurders als bij verhuurders bestaan er heel wat misverstanden bij de betaling van de huur. 

In een vorige blogpost maakten we al duidelijk dat een huurder niet zomaar eenzijdig kan beslissen om gedeeltelijk of geheel de huur in te houden.

Daarenboven moet er helemaal niet gewacht worden totdat er een huurachterstand is van 3 maanden vooraleer een procedure te kunnen opstarten. 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat er heel wat stappen moeten worden ondernomen vooraleer een onwillige huurder uit de woning kan worden gezet. U mag daarbij rekenen op een doorlooptijd van zo'n drie maanden.

Het is dus belangrijk om de betalingen strikt op te volgen en al bij de eerste maand huurachterstal, een procedure te overwegen. 

Meer info gewenst? Contacteer ons vrijblijvend!