BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Onlangs raakte bekend dat Minister van Justitie, Koen Geens aan het werken is aan een KB dat een lijst van de zogenaamde buitengewone kosten moet vastleggen. 

Het gaat dus om kosten die niet inbegrepen zijn in de gewone onderhoudsbijdrage voor de kinderen. 

Volgens de Minister zouden er met de lijst veel discussies tussen ex-partners kunnen vermeden worden. 

Het is correct dat er nogal wat wrevel kan ontstaan omtrent deze kosten. Het lijkt evenwel twijfelachtig of een dergelijke lijst de problemen zal oplossen. 

De meeste discussies gaan immers niet over de kwestie of een beugel of bril onder de noemer van buitengewone kosten valt.

Enerzijds bestaan er veel geschillen over de noodzakelijkheid van de gemaakte kost. Is het bijvoorbeeld strikt medisch noodzakelijk dat de zoon of dochter jarenlang een beugel moet dragen of is het enkel om een kleine, vrij banale onvolkomenheid te corrigeren? Anderzijds kan er een discussie ontstaan omtrent het feit of er een bril moet gekocht met een duur merkmontuur, dan wel van een goedkopere en even kwalitiatieve versie. ,  

Een dergelijke lijst is voorts niet nieuw. Het Hof van Beroep te Gent hanteert al jaren een soortgelijke oplijsting van buitengewone kosten. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Opletten met ENAC!

Indien een huurder om een of andere reden overlast ondervind of meent enige huurderving te lijden, wordt er nogal snel de zogenaamde Exceptio Non Adimpleti Contractus (ENAC) toegepast.

De exceptie van niet-uitvoering of opschortingsrecht houdt concreet in dat een deel of het geheel van de eigen verbintenissen wordt opgeschort totdat de verhuurder de stoornis oplost.

In het huurrecht wordt dit veelvuldig door de huurder toegepast, maar meestal op een totaal verkeerde manier.

Eerst en vooral moet de verhuurder diverse malen voorafgaandeljk schriftelijk in gebreke zijn gesteld om deze te wijzen op de stoornis of gebrek. De verhuurder moet ook de nodige tijd krijgen om het op te kunnen lossen.

Indien dit geen soelaas brengt, moet er een nieuwe aanmaning komen waarbij de verhuurder in kennis wordt gesteld van het feit dat de ENAC zal worden toegepast.

Voorts moet de opschorting van de eigen verbintenissen in verhouding staan met de stoornis. Zo zal niet aanvaard worden dat er helemaal geen huur meer betaald wordt, indien het huurgoed nog kan bewoond worden. Het is altijd een bijzonder moeilijke oefening om dit correct te gaan inschatten, maar uiteindelijk wel van cruciaal belang. Indien de rechtbank uiteindelijk oordeelt dat de inhouding onterecht was of er te veel werd ingehouden, dan kan dit bijzonder nadelige gevolgen hebben. Zo kan er geoordeeld worden dat de huurovereenkomst hierdoor verbroken wordt in het nadeel van de huurder, met alle bijkomende kosten vandien. 

Laat u dus in dergelijke materie correct bijstaan. Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend advies.

 

Adequaat reageren bij ingebrekestellingen!

Tijdens een huurperiode kan er soms een conflict of disucssie ontstaat tussen de huurder en verhuurder.

Het is als huurder altijd aangeraden om kordaat te reageren op (aangetekende) ingebrekestellingen.

Laat deze niet rondslingeren en contacteer onmiddellijk een raadsman. Een vroege tussenkomst van een advocaat kan u immers veel kosten besparen.

Reageer bij voorkeur niet louter mondeling of telefonisch. Indien de discussie uiteindelijk uitmond in een gerechtelijke procedure, kan u immers de inhoud van dergelijke gesprekken niet bewijzen.

Indien partijen toch tot een akkoord koment, is het raadzaam om dit nog eens schriftelijk te laten bevestigen.

Meer info gewenst? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Sluit een brandverzekering af!

Voor velen een evidentie, doch dit wordt ook veel uit het oog verloren.

Een veel gehoorde misvatting is dat er geen bijkomende verzekering meer nodig is, omdat de eigenaar reeds verzekerd is voor brand. De brandverzekering van de eigenaar komt evenwel enkel tussen voor de schade van de verhuurder (het gebouw) en dus niet voor uw inboedel. U bent als huurder trouwens verplicht om een brandverzekering af te sluiten, aangezien u steeds het huurgoed in dezelfde staat dient terug te geven bij het einde van de huurperiode.

Met het betalen van een kleine jaarljkse premie heeft u heel wat gemoedsrust.

Indien u een brandverzekering heeft bent u niet alleen voor brand gedekt, maar ook voor glasbreuk, elektriciteits-, rook-, storm- en waterschade.

Wist u overigens dat het niet afsluiten van een brandverzekering kan aanzien worden als een grove fout?

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vraag altijd om het energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen!

Dergelijk attest geeft een indicatie van hoe energiezuinig het gebouw is.

Hoe lager de score, hoe minder energieverbruik men zal hebben. Naast de staat van het gebouw is de EPC dan ook van cruciaal belang bij het kiezen van een geschikt huurpand. Een hoog energieverbruik kan immers de effectieve kost om een pand te huren, serieus de hoogte injagen.

In principe is het voorleggen van een EPC verplicht, doch dit wordt nog niet altijd consequent toegepast. Dring er dus altijd op aan om dit attest te mogen zien.

Meer vragen? Contacteer ons gerust voor een eerste gratis consultatie van 30 minuten.