BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Algemeen wordt aangenomen dat handelaren moeten reageren indien zij het niet eens zijn met een factuur. Deze verplichting is een gevolg aan de positieve betekening die tussen handelaren aan het stilzwijgen wordt gehecht bij de ontvangst van documenten, briefwisseling, e.d.m.. De grondslag kan hiervoor gevonden worden in art. 25 W. Kh. 

De bewijslast van het protest rust op de klant, hetgeen bij handelaren door alle middelen van recht mag worden geleverd. Het is evenwel altijd aan te raden om schriftelijk te protesteren en de bewijzen hiervan bij te houden. 

Een protest moet steeds gemotiveerd en tijdig gebeuren. Er bestaat geen algemene tijdslimiet om een factuur te protesteren, doch men moet daar geen weken mee wachten. Algemeen wordt aangenomen dat een klant voor de controle van complexe opdrachten/facturen heel wat meer tijd nodig heeft dan bij eenvoudige facturen die snel kunnen nagezien worden.

Vaak wordt er bij een protest de algemene voorwaarden uit het oog verloren. Het is van belang ook deze te protesteren indien u hiermee niet akkoord bent. 

Het komt vaak voor dat algemene voorwaarden plots opduiken in de factuur. Dit is uiteraard niet toegelaten aangezien het gaat om een ongeoorloofde aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst. 

In deze bijdrage wordt er niet ingegaan op de relatie handelaar - consument. Aangezien art. 25 W. Kh. niet geldt voor consumenten is er ook geen dergelijk vermoeden. Het sitlzwijgen van een consument heeft dus niet automatisch de aanvaarding van de factuur tot gevolg. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog contact met op ons kantoor.

In eerdere bijdragen kon u al lezen dat de huurovereenkomst niet automatisch beëindigd wordt bij het overlijden van de huurder.

Dit probleem werd eindelijk aangepakt met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet. 

Conform art. 42 §2 van het voornoemde decreet wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, behoudens indien de erfgenamen ondertussen hebben laten weten dat zij de huurovereenkomst zullen voortzetten. 

Bij een beëindiging heeft de eigenaar nog recht op een schadevergoeding t.b.v. 1 maand huur. 

Indien het pand niet ontruimd is op het einde van de termijn, kan de eigenaar een curator laten aanstellen die hiervoor het nodige doet. Met het afsluiten van het mandaat van de curator, beslist de rechter ook over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg. 

Contacteer ons voor meer informatie over dit onderwerp.

Veel applicaties en tools kennen een betalende en gratis versie. 

Waarom betalen voor een service als ik voldoende heb met een gratis account? 

Omdat gratis meestal ook veiligheidsrisico's met zich meebrengt. 

Het opslaan van gevoelige bedrijfsbestanden op een gratis dropbox of onedrive account is geen goed idee. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor het gebruik van een gratis e-mailaccount.

Bij gratis accounts worden de bestanden geïndexeerd en kunnen deze vrij gebruikt worden door de betrokken firma's. 

De betalende versies hebben dit niet en zijn dus stukken veiliger. 

Het is dus sterk aan te bevelen om niet zomaar gevoelige bestanden te plaatsen in een gratis account.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over dit onderwerp.

Een verhuis loopt niet altijd zoals gepland. 

Het gebeurt dus wel eens dat een huurder vraagt om een aantal goederen tijdelijk in het pand te laten staan. 

Het is sterk aan te raden om hierover duidelijke afspraken te maken met de eigenaar. 

Eventuele mondelinge akkoorden dienen bij voorkeur nog eens bevestigd worden per e-mail of brief. Dit kan veel problemen nadien vermijden.

De verhuurder is namelijk gerechtigd om een huur te vragen voor de periode dat de woning niet volledig was vrijgemaakt. 

Probeer dus altijd de periode zo beperkt mogelijk te houden en kijk na of er echt geen alternatieven zijn. 

Contacteer ons voor meer informatie.

Vaak krijgen werknemers de kans om thuis in te loggen op hun werk-pc. 

In tegenstelling tot de veiligheidsmaatregelen die genomen worden ten aanzien van de server en computers, wordt er vaak argeloos een poort opengezet om telewerken mogelijk te maken. 

Hackers gaat specifiek op zoek naar deze poorten om zich een toegang te verschaffen tot de bestanden. 

Vaak zijn de thuiscomputers een zwakke schakel en zijn deze nauwelijks beveiligd. Het verdient ook een aanbeveling om de toegang tot het telewerken ook te verzekeren met een sterk paswoord. 

 Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend.