Witwaspreventie

Mogelijks heeft u al ooit gehoord van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (B.S. 09.02.1993), hierna kortweg de “Witwaspreventiewet” genoemd. 

Deze wet heeft niet alleen een impact op uw relatie met uw bank, doch ook met die van uw advocaat, notaris of andere financiële raadgever. 

De Orde van Vlaamse Balies stelde in functie van deze norm een reglement op en vaardigde een aantal adviezen uit, die sinds 30 december 2011 door alle advocaten strikt moet worden opgevolgd.

Het is van belang dat u hierover correct wordt ingelicht. 


Toepassingsgebied.

De wetgever heeft een aantal specifieke opdrachten als “risicogevoelig” bestempeld, waarbij de Witwaspreventiewet van toepassing is, zoals: 

-    Wanneer wij u bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van volgende verrichtingen: 

-    De aan- en/of verkoop van onroerende goederen en/of bedrijven;
-    Het beheer van geld, effecten of andere activa; 
-    De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekening;
-    Het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen;
-    De oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts of soortgelijke juridische constructies.

-    Optreden in uw naam of voor uw rekening inzake financiële verrichtingen of verrichtingen inzake onroerend goed.

 

Belangrijk: voor advies over de bepaling van uw rechtspositie, het voeren of vermijden van gerechtelijke procedures inzake deze “risicogevoelige” zaken is de witwaspreventiewet evenwel niet van toepassing


Identificatieplicht

Mocht u dus een zaak aan ons willen toevertrouwen in het kader van het toepassingsgebied van de Witwaspreventiewet, dan zijn wij verplicht te informeren naar uw identiteit en/of de identiteit van de rechtspersoon waarvan u de belangen behartigt. 

Praktisch betekent dit, dat het mogelijk is dat wij de voorlegging van uw identiteitskaart vragen.  Bij rechtspersonen dienen wij de identiteit na te vragen van alle aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen bezitten. Indien deze aandeelhouders ook rechtspersonen zijn, dan is er extra informatie vereist. Het is daarbij de bedoeling van de wetgever om de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die de uiteindelijke beslissingsmacht van deze vennootschappen in handen hebben.

Mocht in het kader van de lopende opdracht blijken dat deze informatie dient te worden aangepast, dan verzoeken wij u vriendelijk dit spontaan te willen melden. 
Herkomst en bestemming gelden.

Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om u te bevragen i.v.m. de herkomst van de gelden of vermogensbestanddelen. 

De Witwaspreventiewet is niet alleen van toepassing in de relatie cliënt(e) – advocaat, maar er dient ook navraag gedaan worden naar de uiteindelijke begunstigden.


Uw medewerking is vereist.

Wij zijn wettelijk verplicht om onze zakelijke relatie te beëindigen indien u de gevraagde informatie niet aan ons wenst mee te delen. 
    
Het is dus van belang dat u aan dit onderzoek uw medewerking verleent. 


Meldingsplicht.

Indien wij in het kader van onze werkzaamheden bepaalde feiten vaststellen of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zijn wij wettelijk verplicht om dit onmiddellijk te melden bij onze Stafhouder. 

Dit is dus enkel het geval indien de activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de Witwaspreventiewet en dus niet indien u ons gecontacteerd heeft voor de bepaling van uw rechtspositie of het voeren of vermijden van gerechtelijke procedures. 

Het gaat hierbij in elk geval enkel om de identificatiegegevens die wij van u bekomen hebben.  

Dergelijke melding doorkruist dus geenszins ons wettelijk vastgelegd beroepsgeheim. 

Het is uiteindelijk aan de Stafhouder om te beslissen of hij deze informatie uiteindelijk doorgeeft aan de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI). 

 
Nog vragen ?

Mocht u hierover nog verder vragen hebben, dan kan u ons gerust contacteren via advocaat@nicolas-vanspeybrouck.be