Een kwestie van goede afspraken.

De erelonen en onkosten van een advocaat zijn in ons land niet wettelijk gereglementeerd. De wet zegt alleen dat een advocaat zijn ereloon moet begroten ‘met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht’.

De prijs zegt alleszins niets over de kwaliteit. Het is dus niet zo dat een advocaat met een hoog uurtarief per definitie beter is dan deze met een lager ereloon.

De uiteindelijke staat van kosten en ereloon van een advocaat zal meestal drie elementen bevatten:

     •  het ereloon
     •  de kosten
     •  de gerechtskosten en de uitgaven.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het is altijd moeilijk om bij een eerste consultatie een inschatting te kunnen geven van het aantal uur die er nodig zullen zijn om het dossier af te werken. Veel zal bijvoorbeeld afhangen van hoe het dossier evolueert, welke bijkomende vragen er gesteld worden, welke argumenten de tegenpartij ontwikkelt, …

De prestaties worden hoe dan ook bijgehouden in het computersysteem en er kan dus desgewenst steeds een detail verstrekt worden.

Het standaard uurtarief van Nicolas Vanspeybrouck bedraagt t.e.m. 31.12.2022: 100,00 €/uur (excl. BTW). Dit tarief hangt kan verhoogd worden naargelang de aard van de zaak, de specialisatie van de advocaat, de hoogdringendheid van het dossier, enz.

Advocaten zijn sedert 2014 BTW-plichtig, waardoor de erelonen voor particulieren de facto met 21% stegen. Dit was dan ook de reden waarom de afgelopen jaren het tarief moedwillig nooit werd aangepast, ook als stegen de andere kosten gevoelig. 

Gelet op de huidige hoge inflatie, zal het tarief per 01.01.2023 als volgt wijzigen: 105,00 €/uur (excl. BTW). 

 

De kosten worden als volgt berekend:
Opening dossier €60,00
Dactylo €12,50 / p
E-mail € 7,50 / p
Fotokopie (kleur) €0,60 / p
Fotokopie (z/w) €0,30 / p
Verplaatsingen €0,75 km

 

 

 

Grifiiebon €1,50 / stuk
Handelsrapport €30,00 / stuk
Rijksregister   €2,50 / stuk
Beslagregister €5,00 / stuk

 

Dit is geen ereloon, maar een vergoeding voor de (secretariaats)kosten die specifiek toewijsbaar zijn aan uw dossier.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

De ereloonstaten worden door de advocaat gefactureerd via de burgerlijke vennootschap: bv Advocaat Nicolas Vanspeybrouck, met zetel te 8660 DE PANNE, Markt 10, KBO nr. 0807.380.092.

Vooraleer er een dossier wordt opgestart, wordt er eerst een overeenkomst ondertekend met daarin de rechten en verplichtingen van beide partijen, zodat er hierover geen onduidelijkheid kan bestaan.

type02
Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

De rechtsbijstand-verzekering: onbekend maakt onbemind.

70% van de Vlamingen verschijnt voor de Politierechtbank zonder advocaat. Evenwel stelt 74% over een rechtsbijstandverzekering te beschikken. Nochtans kan men met een dergelijke polis zich gratis laten bijstaan door een advocaat naar keuze. De verzekering staat dan in voor de betaling van het ereloon en de kosten van de raadsman. Een rechtsbijstand is zeker niet beperkt tot de procedure voor de Politierechter. Dergelijke bijstand vindt men vaak ook terug in de brand- of familiale verzekering. Het is dus altijd raadsman om bij uw verzekeraar na te gaan of er geen dekking verleend wordt. Uiteraard kan het kantoor ook altijd deze voor u controleren.