Pro Deo

Advocaat Vanspeybrouck

Juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo

Het Bureau voor Juridische Bijstand biedt de mogelijkheid aan rechtzoekenden om een advocaat onder de arm te nemen via de tweedelijnsbijstand ofwel in de volksmond ook wel “pro Deo” genoemd.

Deze bijstand is opgedeeld in twee categorieën, nl. de volledig kosteloze en de gedeeltelijk kosteloze tweedelijnsbijstand. Zoals de naam het al doet vermoeden, is de ene volledig gratis, waar er voor de andere een eenmalige bijdrage van maximaal 125 € dient te worden betaald.

 

Volgende documenten zijn steeds vereist:

 • Attest samenstelling gezin
 • Bewijs van de inkomsten.

 

Attest samenstelling gezin

Uit een attest samenstelling gezin blijkt met hoeveel personen u gedomicilieerd bent op dat adres.

Het attest mag niet ouder zijn dan 15 dagen en u kan dit gratis bekomen bij de Dienst Bevolking van uw stad of gemeente.

Opgelet: Een attest van woonst wordt niet aanvaard.

 

Bewijs van de inkomsten.

Dit bewijs dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om de volledige inkomsten (uitz. kinderbijslag).
  • Dus alle inkomsten van alle instanties of werkgevers
  • Er wordt ook rekening gehouden met onderhoudsbijdragen
 • De bewijzen moeten betrekking hebben op de inkomsten van de laatste drie maanden.Alle inkomsten van alle inwonende worden meegeteld, behalve indien het gaat om een procedure tegen een gezinslid (bv. echtscheiding).
 • Indien er een meerderjarige nog student is, dient er hiervoor een attest van de school, hogeschool of universiteit worden afgeleverd;
 • Indien een meerderjarige helemaal geen inkomsten heeft en ook geen student is, moet dit verklaard worden op eer ( schriftelijke verklaring op eer) en dient er een attest voorgelegd worden van het OCMW dat er geen uitkering wordt betaald.

 

Volgende kosten kunnen in mindering worden gebracht:

 • Betaalde onderhoudsbijdragen
 • Aflossingen aan gerechtsdeurwaarders

 

Bijkomende bewijsstukken voor zelfstandigen:

 • Laatste aanslagbiljet Personenbelasting
 • Laatste fiche 281.50
 • Laatste BTW-aangifte
 • Attest van de boekhouder

 

Bij zaken voor de Politierechtbank dient u ook na te gaan of u geen dekking heeft via uw rechtsbijstandverzekering.

Ook in andere zaken kan het de moeite zijn om na te gaan of u hiervoor geen verzekering heeft die tussenkomt (bv familiale verzekering)

 

Welke categorieën komen er automatisch in aanmerking:

 • U ontvangt een leefloon van het OCMW.

Benodigde stukken: recent attest van het OCMW dat u een leefloon ontvangt + een kopie van de laatste beslissing inzake het leefloon.

 • U ontvangt een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Vereist document: het meest recente jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten.

Vereist document: De meeste recente beslissing inzake de tegemoetkoming.

Indien u een uitkering krijgt van uw mutualiteit, komt dit niet in aanmerking.

 • U hebt een kind dat de gewaarborgde kinderbijslag geniet.

Dus niet de verhoogde kinderbijslag.

Vereist document: het meest recente attest van Famifed.

 • U bent huurder van een sociale woning én de huur is slechts de helft van de basishuurprijs.

Vereist document: de meeste recente huurberekeningsfiche.

 • Gedetineerden:

Vereist document: recent attest van gevangenschap.

 • U bent beklaagde in het kader van snelrecht:

Vereist document: oproeping.

 • Geesteszieken in het kader van de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (collocatie)

Vereist document: oproeping.

 • De vreemdeling, voor wat betreft de procedures inzake verblijfsvergunningen.

Vereist document: bewijsstukken waaruit dit blijkt.

 • De asielaanvrager, voor de asielaanvraag.

Vereist document: bewijsstukken waaruit blijkt.

 • De persoon met overmatige schulden die een collectieve schuldenregeling wenst aan te vragen.

 

De tweedelijnsbijstand staat enkel in voor het ereloon van de advocaat, niet voor de gerechtskosten waarvoor er een specifieke procedure bij de rechtbank bestaat. Dit kan ook door ons kantoor voor u geregeld worden.

Indien u hier een beroep op wenst te doen, hoeft u zich niet te verplaatsen naar het kantoor voor juridische tweedelijnsbijstand.

Het volstaat om een afspraak bij ons te maken en wij zorgen voor de aanvraag !

U dient uiteraard wel in te staan voor het afleveren van de nodige bewijzen en attesten.