BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Vastgoed - Bouwproblemen


Bij het brede publiek leeft het hardnekkige misverstand dat alle bouwgebreken zomaar vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en/of architect.

In een vorige blogpost werd er hier al dieper op ingegaan.

De meest voorkomende problemen handelen over (lichte) verborgen gebreken.

Dit gaat over constructiefouten die bij de oplevering niet konden worden vastgesteld en die op een later moment opduiken (De problematiek van zichtbare gebreken wordt hier behandeld). 

De absolute termijn om verborgen gebreken in te roepen, vervalt na 10 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de voorlopige/definitieve) oplevering. 

In tegenstelling tot gebreken die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid, is er daarenboven nog een bijkomende proceduretermijn. Het gaat om een zeer beperkte periode waarbij de bouwheer naar de rechtbank moet stappen na het ontdekken van het verborgen gebrek. Er kan hierbij nog rekening worden gehouden met het feit dat er onderhandelingen liepen met de aannemer/architect om tot een minnelijke regeling te komen, doch dit mag geen jaren aanslepen! 

Indien men te lang wacht, loopt de bouwheer het risico dat de vordering wordt afgewezen. 

Het is dus belangrijk om dergelijke zaken niet te laten liggen en onmiddellijk juridisch advies in te winnen bij een specialist. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. 

In art. 1792 en 2270 .W. is er voorzien dat architecten en aannemers gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor hun werken. 

Bij het brede publiek bestaat er nogal wat verwarring omtrent het toepassingsgebied van deze wetsartikelen.
Immers zullen niet alle gebreken zomaar hieronder vallen.

De tienjarige aansprakelijkheid is strikt gebonden aan een aantal duidelijke criteria:

  • Eerst en vooral moet het gaan om een gebouw of een groot werk van onroerende aard.
  • Ten tweede moet het gebrek zo ernstig zijn dat het de stevigheid van het gebouw of één van zijn hoofdbestanddelen in het gedrang brengt.
  • Ten slotte moet een fout kunnen worden aangetoond.

De ingangsdatum van deze garantietermijn is voorts ook gebonden aan een aantal voorwaarden en afhankelijk van type van eigendom.

De praktijk leert dat de meeste gebreken eerder lichte verborgen gebreken zijn. Alhoewel deze dikwijls zeer vervelend van aard zijn, worden deze toch als licht gecatalogeerd in die zin dat zij geen impact hebben op de stevigheid van het gebouw.

Dit impliceert niet dat u als gedupeerde zomaar in de kou zou blijven staan.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u vrijblijvend een afspraak maken met het kantoor.

Sedert 1971 bestaat er een wetgeving die de spelregels bepaald inzake woningbouw, beter in de volksmond gekend onder de 'Wet Breyne'.

Alhoewel de oplevering een bijzonder belangrijk onderdeel in het hele bouwproces, wordt het in de praktijk veelal snel en eerder argeloos afgehandeld. 

De consequenties zijn evenwel niet min. 

Theoretisch is de definitieve oplevering de belangrijkste, maar in de praktijk blijkt dat er meestal contractueel bedongen is dat al vanaf de voorlopige oplevering de 10-jarige garantietermijn begint te lopen en dat de werken aanvaard worden, behoudens de in het proces-verbaal opgesomde gebreken.

Met uitzondering voor het geval van verborgen gebreken, kan men vanaf dan ook geen zichtbare gebreken meer aanhalen of stellen dat de werken niet conform de afspraken werden uitgevoerd.  

Het is dan ook van essentieel belang om de werken grondig te controleren, ten einde latere juridische problemen te vermijden. 

Een vraag of meer info gewenst ? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor.

Verbintenissen strekken partijen tot wet (art. 1134 B.W.).

Indien partijen één of meerdere verbintenissen op zich nemen, dan zijn zij gehouden om deze uit te voeren. 

Soms kunnen er evenwel moeilijkheden rijzen of voelt een partij zich bedrogen.

In dergelijk geval is het goed om u te laten bijstaan door een ervaren raadsman.

Soms zijn bepaalde overeenkomsten niet duidelijk opgesteld of zijn ze vatbaar voor meerdere interpretaties. 

Laat de discussie niet verder escaleren en neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een eerste advies.

Algemene voorwaarden zijn vaak essentieel in een handelsrelatie, doch dit wordt merkwaardig genoeg vaak verwaarloosd.

Nochtans kunnen goed opgestelde algemene voorwaarden nu net doorslaggevend zijn in het kader van een juridisch geschil.

Wist u dat het perfect rechtsgeldig is om uw eigen aansprakelijkheid te gaan beperken via een clausule?

Ze kunnen voorts ook veel geld besparen door te werken met een bevoegdheidsclausule of geld opleveren door te voorzien in een renteclausule, boetebeding en/of verbrekingsbeding . 

Er zijn kortom tal van mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op om dit te bespreken.