BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huurrecht


Bij sommige huurders stort blijkbaar hun wereld in, wanneer zij vernemen dat hun huidige verhuurder het gebouw wenste te verkopen.

Een dergelijke melding is - zoals velen totaal onterecht denken - helemaal geen opzegging van de huurovereenkomst!

Een verkoop van een onroerend goed, verandert in wezen niets van het bestaande huurcontract.

De nieuwe eigenaar dient dus ook de bepalingen van het huurcontract te respecteren.

Er zal dus enkel kunnen opgezegd worden conform de wettelijke bepalingen (eigen bewoning/uitvoeren grondige renovatiewerken/zonder motief). Deze opzeggingsmogelijkheden had de vorige eigenaar overigens ook.

De opzegtermijn is zoals altijd 6 maanden, die begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand na het ontvangen van de opzegbrief.

Meer weten over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend!

Controleer altijd bij aanvang de staat van het huurgoed!

Sommige mensen zijn snel geneigd om een nieuw huurpand maar vluchtig te bezichtigen, zonder aandacht te hebben voor de woonkwaliteitsnormen waaraan het onroerend goed moet voldoen.

Nochtans kan een vochtige kamer of een verouderde verwarmingsketel bijvoorbeeld al een serieuze invloed hebben op uw energiefactuur. Daarnaast zijn er nog de eventuele gezondsheidsklachten die kunnen volgen.

Aanvaard dus niet zomaar eender welk huurpand enkel en alleen omdat de gevraagde huur binnen uw budget past.

Vraag aan de eigenaar of er een conformiteitsattest is voor het pand.

Indien er naderhand toch nog gebreken opduiken die maar niet opgelost geraken, kan u eventueel overwegen om een woonkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren om de nodige vaststellingen te kunnen laten verrichten. Doe dit evenwel pas nadat u de verhuurder in gebreke heeft gesteld en er geen minnelijke oplossing uit de bus komt.

Meer vragen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons!

In een eerdere bijdrage kon u al lezen dat krachtens art 1742 B.W. een huurovereenkomst niet automatisch ontbonden wordt door het overlijden van de huurder.

Art. 1742 B.W. is evenwel van suppletief recht en partijen kunnen hier dus van afwijken. 

Let wel. Dit dient via een omweg te gebeuren, aangezien art. 1762bis B.W. duidelijk stelt dat de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde in huurcontracten voor niet geschreven wordt gehouden. 

De oplossing bestaat er in een zogenaamde intuitu personae clausule toe te voegen aan het huurcontract. Hierin wordt bepaald dat de huur specifiek met een welbepaalde persoon wordt afgesloten. Bij diens overlijden eindigt het contract dan automatisch.

Men zal wel nog een oplossing moeten zoeken voor de aanwezige huisraad, ten einde eventuele erfgenamen niet voor het hoofd te stoten. 

Daarnaast biedt dit ook nog geen oplossing voor de bevrijding van de huurwaarborg, waarvoor mogelijks nog een vonnis zal vereist zijn.

Verdere vragen of nood aan inlichtingen ? U kan vrijblijvend contact opnemen met het kantoor. 

Met de verdere vergrijzing van onze maatschappij gebeurt het vrij regelmatig dat een huurder komt te overlijden.

Er stelt zich geen probleem indien de nalatenschap aanvaard wordt door de erfgenamen. 

Erger is natuurlijk wanneer niemand de erfenis komt opeisen. De huurovereenkomst is immers krachtens art. 1742 B.W. niet automatisch ontbonden bij het overlijden !

Dit impliceert dan ook dat u het pand niet zomaar kan betreden, leegmaken en opnieuw kan verhuren. 

Deze situatie kan alleen maar gedeblokkeerd worden door een rechterlijke tussenkomst. 

In de praktijk wordt er meestal geopteerd om een curator over de onbeheerde nalatenschap van de overledene te laten aanstellen.

Dit is evenwel niet altijd de meeste aangewezen rechtsfiguur omdat er pas 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de huurder een verzoekschrift kan neergelegd worden (art. 811 B.W.).

Een veel beter alternatief is de aanstelling van een beheerder ad hoc. Deze beheerder -meestal een advocaat- krijgt dan een beperkt aantal opdrachten die hij/zij onverwijld moet uitvoeren. Op dergelijke manier kan een verhuurder vaak zeer snel opnieuw beschikken over het huurgoed. 

Voor meer informatie kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.

Huur

10-08-2017 Huurrecht

Iedereen heeft ooit wel eens te maken met een vorm van huur.

Dit kan gaan van een normale woninghuur, handelshuur of pacht.

De huur van diensten of aanneming valt strikt genomen ook onder huur. Deze speciale vorm wordt voornamelijk behandeld onder het bouwrecht.

Alhoewel huur zeer goed ingeburgerd is bij de mensen, bestaan er toch heel wat misverstanden.

Soms kan een dergelijke vergissing zeer néfaste gevolgen hebben. 

Daarom is het belangrijk om zich vanaf het begin deskundig te laten bijstaan. 

Vraag raad aan een specialist