BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huurrecht


In eerdere bijdragen kon u al lezen dat de huurovereenkomst niet automatisch beëindigd wordt bij het overlijden van de huurder.

Dit probleem werd eindelijk aangepakt met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet. 

Conform art. 42 §2 van het voornoemde decreet wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, behoudens indien de erfgenamen ondertussen hebben laten weten dat zij de huurovereenkomst zullen voortzetten. 

Bij een beëindiging heeft de eigenaar nog recht op een schadevergoeding t.b.v. 1 maand huur. 

Indien het pand niet ontruimd is op het einde van de termijn, kan de eigenaar een curator laten aanstellen die hiervoor het nodige doet. Met het afsluiten van het mandaat van de curator, beslist de rechter ook over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg. 

Contacteer ons voor meer informatie over dit onderwerp.

Een verhuis loopt niet altijd zoals gepland. 

Het gebeurt dus wel eens dat een huurder vraagt om een aantal goederen tijdelijk in het pand te laten staan. 

Het is sterk aan te raden om hierover duidelijke afspraken te maken met de eigenaar. 

Eventuele mondelinge akkoorden dienen bij voorkeur nog eens bevestigd worden per e-mail of brief. Dit kan veel problemen nadien vermijden.

De verhuurder is namelijk gerechtigd om een huur te vragen voor de periode dat de woning niet volledig was vrijgemaakt. 

Probeer dus altijd de periode zo beperkt mogelijk te houden en kijk na of er echt geen alternatieven zijn. 

Contacteer ons voor meer informatie.

Vroeger bestond er geen wettelijke regeling wanneer krakers uw pand kwamen bezetten. 

De eigenaar stond dan dikwijls voor diverse problemen, zoals het bijvoorbeeld kunnen identificeren van de aanwezige personen om hen rechtsgeldig te kunnen dagvaarden.

De wetgever heeft dit uiteindelijk ook ingezien en heeft kraken ook strafbaar gesteld. 

De Procureur des Konings kan nu op verzoek van eigenaar of andere mensen die over een titel of recht berschikken, een bevel tot ontruiming opmaken. De krakers dienen dan binnen maximaal 8 dagen het pand te verlaten. 

Het bevel wordt aan het pand aangeplakt, waardoor er een beroepstermijn van 8 dagen begint te lopen voor de krakers die zich desgevallend tot de Vrederechter kunnen wenden. Deze zullen echter met valabele argumenten moeten komen om hun beroep te kunnen staven. Loutere ideologische motieven zullen uiteraard geen kansen tot slagen hebben. 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over dit onderwerp.

Naar aanleiding van het beëindigen van een huurovereenkomst onstaan soms bepaalde discussies. 

Een huurder heeft dan soms de neiging om de sleutels bij te houden of nog goederen te laten staan in het pand in een poging om druk te zetten op de verhuurder.

Wist u dat de huur gewoon verder blijft lopen zolang het huurgoed niet volledig leeg is of de sleutels niet zijn overgemaakt?. 

De verhuurder is dus gerechtigd om voor deze extra dagen/maanden bijkomende huur te vragen. 

Beter is dus gewoon om de sleutels te overhandigen en de verhuurder in gebreke te stellen. 

Contacteer ons voor meer info rond dit onderwerp.

Opletten met ENAC!

Indien een huurder om een of andere reden overlast ondervind of meent enige huurderving te lijden, wordt er nogal snel de zogenaamde Exceptio Non Adimpleti Contractus (ENAC) toegepast.

De exceptie van niet-uitvoering of opschortingsrecht houdt concreet in dat een deel of het geheel van de eigen verbintenissen wordt opgeschort totdat de verhuurder de stoornis oplost.

In het huurrecht wordt dit veelvuldig door de huurder toegepast, maar meestal op een totaal verkeerde manier.

Eerst en vooral moet de verhuurder diverse malen voorafgaandeljk schriftelijk in gebreke zijn gesteld om deze te wijzen op de stoornis of gebrek. De verhuurder moet ook de nodige tijd krijgen om het op te kunnen lossen.

Indien dit geen soelaas brengt, moet er een nieuwe aanmaning komen waarbij de verhuurder in kennis wordt gesteld van het feit dat de ENAC zal worden toegepast.

Voorts moet de opschorting van de eigen verbintenissen in verhouding staan met de stoornis. Zo zal niet aanvaard worden dat er helemaal geen huur meer betaald wordt, indien het huurgoed nog kan bewoond worden. Het is altijd een bijzonder moeilijke oefening om dit correct te gaan inschatten, maar uiteindelijk wel van cruciaal belang. Indien de rechtbank uiteindelijk oordeelt dat de inhouding onterecht was of er te veel werd ingehouden, dan kan dit bijzonder nadelige gevolgen hebben. Zo kan er geoordeeld worden dat de huurovereenkomst hierdoor verbroken wordt in het nadeel van de huurder, met alle bijkomende kosten vandien. 

Laat u dus in dergelijke materie correct bijstaan. Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend advies.