BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huurrecht


Het huurcontract registeren! 

In principe dient de verhuurder binnen de twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst deze te laten registeren bij het kantoor Rechtszekerheid (vroegere Registratie). Dit geldt in principe ook voor de plaatsbeschrijving. 

Voor huurcontracten vanaf 01.01.2019 vindt u dit terug onder art. 11 van het Vlaams Huurdecreet, voor oudere contracten is dat art. 5bis Woninghuurwet.

Het lijkt vrij banaal, maar toch wordt dit door veel verhuurders vergeten. 

Indien de overeenkomst niet binnen de vooropgestelde termijn geregistreerd is, loopt men het risico om een boete te krijgen (25 €, artikel 161, 12° Wetboek Registratierechten)

Evenwel veel belangrijker is dat de huurder over de mogelijkheid beschikt om het huurcontract op te zeggen (art; 20 e.v. Vlaams Huurdecreet of art. 3 §5 lid 3 Woninghuurwet). De huurder moet daarbij geen opzegtermijn in acht nemen of een opzegvergoeding betalen!

Het loont dus zeker de moeite om een huurovereenkomst te laten registreren. 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Vanaf 01.01.2020 worden de minimumvereisten van verhuurde onroerende goederen weer iets strenger.

Er was al vereist dat er dakisolatie was voorzien in de woningen. Indien dit er niet is zal dit vanaf 01 januari 2020 onmiddellijk kunnen leiden tot een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van het pand bij een woonkwaliteitsonderzoek.  

Er is een gelijkaardige regeling voorzien voor ramen zonder dubbel glas. Vanaf 01.01.2020 worden er 3 of 9 strafpunten aangerekend in het technisch verslag (15 punten = advies tot ongeschiktheid). In 2022 leidt dit ook tot een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.

U dient dus hiermee rekening te houden indien u panden wenst te verhuren. 

Meer informatie gewenst? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend!

Verhuur een pand dat in regel is met de elementaire vereisten!

Het lijkt logisch, toch worden er heel wat appartementen en woningen - bewust of onbewust - verhuurd, die er niet aan voldoen.

De minimumnormen zijn bepaald in art. 5 van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15.07.1997. Er zijn daarbij tal van uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd om dit verder te concretiseren.  

In de brochure "Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers" kan men al tal van zaken terugvinden. 

Indien de woning niet voldoet, kan deze ongeschikt of zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Op basis van dergelijk besluit kan een huurder het huurcontract nietig laten verklaren en zelfs alle betaalde huurgelden terugeisen. 

Het is dus belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen!

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend. 

 

Stuur ingebrekestellingen bij problemen!

Het komt vaak voor dat wanneer de verhuurder een procedure opstart tegen zijn huurders deze plotseling komen opdraven met allerlei gebreken of anomalieën. Dit komt dan mogelijks ongeloofwaardig over.  

Indien u bepaalde klachten heeft over het huurpand of het huurcontract, dan is het ten zeerste aan te bevelen om niet bij de pakken te blijven zitten.

Stuur de verhuurder een ingebrekestelling, waarbij er gewezen wordt op de tekortkomingen met een specifiek verzoek om dit op te lossen.

Probeer een mondeling akkoord altijd schriftelijk te bevestigen ten einde latere discussies te vermijden.

Zomaar huur gaan inhouden is een slecht idee. Zie onze blogpost over dit onderwerp.  

Contacteer altijd een advocaat indien de ingebrekestellingen niet het gewenste gevolg hebben. 

 

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe voor minimaal 9 jaar afgesloten. 

Soms komen er nieuwe uitdagingen op uw pad, waardoor u zou een einde willen stellen aan de handelshuur. 

Ten einde grote schadevergoedingen te vermijden, is in dat geval een overdracht van de handelshuur te overwegen. 

In principe is een dergelijke overdracht niet verboden (art. 1717 B.W.). Hiervan kan evenwel worden afgeweken in de overeenkomst zelf.

Evenwel kan een handelshuur altijd worden overgedragen indien ook de handelszaak wordt mee overgenomen (art. 10 Handelshuurwet). De overlater dient de verhuurder hiervan per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot op de hoogte te brengen. De verhuurder beschikt dan over een termijn van 30 dagen om zich hiertegen te verzetten. De overlater dient dan binnen de vijftien dagen de Vrederechter te vatten indien hij zich niet kan vinden in het verzet van de verhuurder. 

Uit de praktijk blijkt dat de meeste verhuurders zich akkoord verklaren met de overdracht. 

Er is wel een groot nadeel verbonden aan de overdracht. Conform art. 11, III Handelshuurwet blijft de overlater samen met de overnemer aansprakelijk voor alle uit de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze aansprakelijkheid komt te vervallen zodra er een handelshuurvernieuwing wordt toegestaan aan de overnemer of er een stilzwijgende verlening komt. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.