BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Handel- en vennootschapsrecht


Mensen kopen meer en meer online aan. 

Maar wie draait op voor de kosten indien het pakketje nooit op zijn bestemming geraakt? 

Volgens het gemeen recht gaat het eigendomsrecht - en dus ook het risico - over vanaf het moment dat er een koopovereenkomst is afgesloten. In dergelijk geval bent u dus al eigenaar geworden van het aangekochte goed, ook al heeft u deze nog niet ontvangen. Indien het pakket uiteindelijk verloren geraakt, zou u dus moeten betalen voor iets dat u niet ontvangen heeft. 

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet evenwel in een uitzondering bij de levering aan consumenten (art. VI.43). 

Indien er overeengekomen werd dat de bestelde goederen door de verkoper worden opgestuurd, dan gaat het eigendomsrecht van deze zaken pas over bij de ontvangst ervan. Als consument draagt u dus niet het risico van het verlies van deze goederen. 

Meer vragen over dit onderwerp? Contacteer ons totaal vrijblijvend. 

De aanvaarding van een factuur brengt een aantal rechtsgevolgen met zich mee. Een niet tijdig geprotesteerde factuur wordt gelijkgesteld met een aanvaarde factuur. 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar gelang de klant een handelaar is of niet. 

 • Handelaar
  • De aanvaarding brengt een wettelijk bewijs mee van het bestaan van de overeenkomst zoals deze blijkt uit de vermeldingen van de factuur.
  • De grondslag hiervoor is art. 25 W. Kh. UIt de bewoordingen van dit wetsartikel zou men ten onrechte kunnen denken dat dit enkel beperkt is tot een koop/verkoop. Dit is niet correct. Gelet op de behoefte van een vlot handelsverkeer, wordt aangenomen dat deze bewijsregel ook op andere overeenkomsten van toepassing is. 
 • Consument
  • Aangezien art. 25 W. Kh. niet van toepassing is op consumenten, levert de aanvaarde factuur niet het volledige bewijs van de overeenkomst op. 
  • Het kan ook niet ingeroepen worden als een begin van bewijs, aangezien de factuur niet uitgaat van de consument.  
  • Men kan zich wel baseren op art. 1341 B.W. voor bedragen lager dan 375 €

De andere regeling voor consumenten impliceert niet dat facturen helemaal geen bewijswaarde hebben. Het is gewoon minder primordiaal dan bij de professionele klant. 

Zeker bij handelaren is het absoluut vereist dat men een factuur tijdig en gemotiveerd zal protesteren indien men niet akkoord gaat met de inhoud ervan. Indien men dit niet doet kan dit uiteindelijk zwaar aangerekend worden. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog.

 

De factuur levert tegen de leverancier die haar uitreikt, het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst zoals blijkt uit de vermeldingen van de factuur. Het gaat dus om een bekentenis. 

De bewijskracht geldt ten aanzien van de klant, waarbij het niet uitmaakt of deze een handelaar is of niet. 

De opsteller van de factuur mag steeds het tegenbewijs leveren dat de door hem opgemaakte factuur niet de juiste weergave is van de overeenkomst tussen partijen. 

Tussen handelaren mag dit bewijs geleverd worden door alle middelen van recht, incl. vermoedens. Bij een particuliere klant moet de leverancier zich houden aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek dat veel strenger is. Er kan in het bijzonder verwezen worden naar art. 1341 BW dat stelt dat er voor schuldvorderingen boven de 375 € een geschrift moet opgesteld worden en deze niet ontkracht kunnen worden door vermoedens of getuigenbewijzen. Het is wel telkens vereist dat de ontvanger de factuur ook effectief aanvaard heeft. 

Facturen kunnen verbeterd worden indien er sprake is van een materiële vergissing. De grondslag hiervoor is art. 1368 Ger.W. dat de rechtzetting toelaat van rekening in geval van "verschrijvingen, weglatingen, valse of dubbel geboekte posten".

Meer informatie gewenst omtrent dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op.

 

 

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe voor minimaal 9 jaar afgesloten. 

Soms komen er nieuwe uitdagingen op uw pad, waardoor u zou een einde willen stellen aan de handelshuur. 

Ten einde grote schadevergoedingen te vermijden, is in dat geval een overdracht van de handelshuur te overwegen. 

In principe is een dergelijke overdracht niet verboden (art. 1717 B.W.). Hiervan kan evenwel worden afgeweken in de overeenkomst zelf.

Evenwel kan een handelshuur altijd worden overgedragen indien ook de handelszaak wordt mee overgenomen (art. 10 Handelshuurwet). De overlater dient de verhuurder hiervan per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot op de hoogte te brengen. De verhuurder beschikt dan over een termijn van 30 dagen om zich hiertegen te verzetten. De overlater dient dan binnen de vijftien dagen de Vrederechter te vatten indien hij zich niet kan vinden in het verzet van de verhuurder. 

Uit de praktijk blijkt dat de meeste verhuurders zich akkoord verklaren met de overdracht. 

Er is wel een groot nadeel verbonden aan de overdracht. Conform art. 11, III Handelshuurwet blijft de overlater samen met de overnemer aansprakelijk voor alle uit de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze aansprakelijkheid komt te vervallen zodra er een handelshuurvernieuwing wordt toegestaan aan de overnemer of er een stilzwijgende verlening komt. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemeen wordt aangenomen dat handelaren moeten reageren indien zij het niet eens zijn met een factuur. Deze verplichting is een gevolg aan de positieve betekening die tussen handelaren aan het stilzwijgen wordt gehecht bij de ontvangst van documenten, briefwisseling, e.d.m.. De grondslag kan hiervoor gevonden worden in art. 25 W. Kh. 

De bewijslast van het protest rust op de klant, hetgeen bij handelaren door alle middelen van recht mag worden geleverd. Het is evenwel altijd aan te raden om schriftelijk te protesteren en de bewijzen hiervan bij te houden. 

Een protest moet steeds gemotiveerd en tijdig gebeuren. Er bestaat geen algemene tijdslimiet om een factuur te protesteren, doch men moet daar geen weken mee wachten. Algemeen wordt aangenomen dat een klant voor de controle van complexe opdrachten/facturen heel wat meer tijd nodig heeft dan bij eenvoudige facturen die snel kunnen nagezien worden.

Vaak wordt er bij een protest de algemene voorwaarden uit het oog verloren. Het is van belang ook deze te protesteren indien u hiermee niet akkoord bent. 

Het komt vaak voor dat algemene voorwaarden plots opduiken in de factuur. Dit is uiteraard niet toegelaten aangezien het gaat om een ongeoorloofde aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst. 

In deze bijdrage wordt er niet ingegaan op de relatie handelaar - consument. Aangezien art. 25 W. Kh. niet geldt voor consumenten is er ook geen dergelijk vermoeden. Het sitlzwijgen van een consument heeft dus niet automatisch de aanvaarding van de factuur tot gevolg. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog contact met op ons kantoor.