BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

De factuur levert tegen de leverancier die haar uitreikt, het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst zoals blijkt uit de vermeldingen van de factuur. Het gaat dus om een bekentenis. 

De bewijskracht geldt ten aanzien van de klant, waarbij het niet uitmaakt of deze een handelaar is of niet. 

De opsteller van de factuur mag steeds het tegenbewijs leveren dat de door hem opgemaakte factuur niet de juiste weergave is van de overeenkomst tussen partijen. 

Tussen handelaren mag dit bewijs geleverd worden door alle middelen van recht, incl. vermoedens. Bij een particuliere klant moet de leverancier zich houden aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek dat veel strenger is. Er kan in het bijzonder verwezen worden naar art. 1341 BW dat stelt dat er voor schuldvorderingen boven de 375 € een geschrift moet opgesteld worden en deze niet ontkracht kunnen worden door vermoedens of getuigenbewijzen. Het is wel telkens vereist dat de ontvanger de factuur ook effectief aanvaard heeft. 

Facturen kunnen verbeterd worden indien er sprake is van een materiële vergissing. De grondslag hiervoor is art. 1368 Ger.W. dat de rechtzetting toelaat van rekening in geval van "verschrijvingen, weglatingen, valse of dubbel geboekte posten".

Meer informatie gewenst omtrent dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op.

 

 

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe voor minimaal 9 jaar afgesloten. 

Soms komen er nieuwe uitdagingen op uw pad, waardoor u zou een einde willen stellen aan de handelshuur. 

Ten einde grote schadevergoedingen te vermijden, is in dat geval een overdracht van de handelshuur te overwegen. 

In principe is een dergelijke overdracht niet verboden (art. 1717 B.W.). Hiervan kan evenwel worden afgeweken in de overeenkomst zelf.

Evenwel kan een handelshuur altijd worden overgedragen indien ook de handelszaak wordt mee overgenomen (art. 10 Handelshuurwet). De overlater dient de verhuurder hiervan per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot op de hoogte te brengen. De verhuurder beschikt dan over een termijn van 30 dagen om zich hiertegen te verzetten. De overlater dient dan binnen de vijftien dagen de Vrederechter te vatten indien hij zich niet kan vinden in het verzet van de verhuurder. 

Uit de praktijk blijkt dat de meeste verhuurders zich akkoord verklaren met de overdracht. 

Er is wel een groot nadeel verbonden aan de overdracht. Conform art. 11, III Handelshuurwet blijft de overlater samen met de overnemer aansprakelijk voor alle uit de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze aansprakelijkheid komt te vervallen zodra er een handelshuurvernieuwing wordt toegestaan aan de overnemer of er een stilzwijgende verlening komt. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Te pas en te onpas wordt er van ons verlangd om een paswoord in te geven.

Heeft u enig idee hoeveel paswoorden u gebruikt?

Het is natuurlijk zeer verleidelijk om altijd hetzelfde paswoord te gebruiken, terwijl u weet dat dit eigenlijk u zeer kwetsbaar maakt. 

Het automatisch opslaan in een browser is echt niet aan te raden. Deze systemen zijn meestal niet goed beveiligd. 

Een oplossing is een paswoordmanager. Voor een beperkte jaarlijkse bijdrage houdt deze applicatie al uw unieke paswoorden bij en worden deze netjes ingevuld indien u deze nodig heeft. 

Het enige wat u dan nog moet doen is het onthouden van een master paswoord, hetgeen uw leven toch veel eenvoudiger maakt. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

 

Algemeen wordt aangenomen dat handelaren moeten reageren indien zij het niet eens zijn met een factuur. Deze verplichting is een gevolg aan de positieve betekening die tussen handelaren aan het stilzwijgen wordt gehecht bij de ontvangst van documenten, briefwisseling, e.d.m.. De grondslag kan hiervoor gevonden worden in art. 25 W. Kh. 

De bewijslast van het protest rust op de klant, hetgeen bij handelaren door alle middelen van recht mag worden geleverd. Het is evenwel altijd aan te raden om schriftelijk te protesteren en de bewijzen hiervan bij te houden. 

Een protest moet steeds gemotiveerd en tijdig gebeuren. Er bestaat geen algemene tijdslimiet om een factuur te protesteren, doch men moet daar geen weken mee wachten. Algemeen wordt aangenomen dat een klant voor de controle van complexe opdrachten/facturen heel wat meer tijd nodig heeft dan bij eenvoudige facturen die snel kunnen nagezien worden.

Vaak wordt er bij een protest de algemene voorwaarden uit het oog verloren. Het is van belang ook deze te protesteren indien u hiermee niet akkoord bent. 

Het komt vaak voor dat algemene voorwaarden plots opduiken in de factuur. Dit is uiteraard niet toegelaten aangezien het gaat om een ongeoorloofde aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst. 

In deze bijdrage wordt er niet ingegaan op de relatie handelaar - consument. Aangezien art. 25 W. Kh. niet geldt voor consumenten is er ook geen dergelijk vermoeden. Het sitlzwijgen van een consument heeft dus niet automatisch de aanvaarding van de factuur tot gevolg. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog contact met op ons kantoor.

In eerdere bijdragen kon u al lezen dat de huurovereenkomst niet automatisch beëindigd wordt bij het overlijden van de huurder.

Dit probleem werd eindelijk aangepakt met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet. 

Conform art. 42 §2 van het voornoemde decreet wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, behoudens indien de erfgenamen ondertussen hebben laten weten dat zij de huurovereenkomst zullen voortzetten. 

Bij een beëindiging heeft de eigenaar nog recht op een schadevergoeding t.b.v. 1 maand huur. 

Indien het pand niet ontruimd is op het einde van de termijn, kan de eigenaar een curator laten aanstellen die hiervoor het nodige doet. Met het afsluiten van het mandaat van de curator, beslist de rechter ook over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg. 

Contacteer ons voor meer informatie over dit onderwerp.